Aansprakelijkheid

2.8 The white home is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding. 2.9 The white home  is nooit aansprakelijk voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade of winst -of omzetderving. 2.10 Indien The white home om welke redenen dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 2.11 The white home is niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen verkoper en klant. 2.12. Overmacht 2.13 The white home  is niet aansprakelijk wanneer door gevolgen van overmacht zij haar verbintenissen niet kan nakomen. Onder overmacht wordt verstaan staking, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, en niet tijdig leveren van leveranciers. Tevens wordt onder overmacht verstaan storing in een netwerk of verbinding of het op enig moment niet beschikbaar zijn van een website