Garantie

2.5 De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. The white home staat er voor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien de levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal The white home zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

2.6 The white home is jegens de klant ervoor verantwoordelijk dat de door de fabrikant van de afgeleverde zaak bij aankoop toegezegde garantie behoorlijk wordt nagekomen